Børnehuset Luften er en integreret institution med to vuggestuegrupper normeret til 12 børn på hver stue og to børnehavegrupper normeret til 20 børn på hver stue. Vores afdeling er kendetegnet ved, at vi møder alle med et smil – det er vigtigt at blive set og hørt med "godmorgen" og et "tak for i dag". At vi viser glæde ved at se børn og voksne, som vi skal være sammen med i løbet af dagen, giver en atmosfære, der virker imødekommende og varm. Vores værdier er anerkendelse, troværdighed, respekt og engagement, hvilket afspejler vores tilgang til børn, forældre og hinanden.

Vi ser os som et helt hus, det vil sige, at vi i vores hverdag har blik for hinanden og for børnenes relationer på tværs af grupperne. Det betyder, at børnene kender de forskellige voksne, der er ansat i Luften og derfor føler sig trygge, når de møder andre voksne end dem, der er på deres egen stue.

Vi vægter at arbejde i små grupper, da det giver mulighed for nærvær og mulighed for at justere vores pædagogiske praksis, så alle børn i børnegruppen kan være en del af fællesskabet. Vi har dialogisk læsning med børnene flere gange i løbet af ugen og arbejder hele tiden med at udvikle børnenes danske sprog. De bøger, vi læser, er relateret til de temaer, vi arbejder med. Temaerne er udarbejdet med afsæt i vores læreplan og med dialoghjulet som data for de temaer, vi i de forskellige måneder dykker ned i, så vi sikrer at arbejde fokuseret med de områder, vi kan se, børnene vil profitere af. Vi har, i Børnehuset Luften fælles temaer året rundt hvilket giver mulighed for at blive inspireret af hinanden, men børnene får også en oplevelse af at være fælles om emner og kan derfor også være i dialog med alle voksne og hinanden om emnet.

Vi vægter forældresamarbejdet højt, da det er i samarbejdet, vi lykkes bedst med børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Derfor er de små hverdagssnakke vigtige og ligeledes de dialoger, vi har sammen om barnets udvikling og trivsel.

I Børnehuset Luften samarbejder vi også med vores forældreråd om den pædagogiske praksis. Her taler vi bl.a. om, hvad der skal kendetegne os og på hvilke områder, det er vigtigt, at forældrerådet skal være aktive medspillere i arrangementer osv. Vi har bl.a. prioriteret at have forældrekaffe, hvor forældrene skal være primusmotor for på den måde, at forældrene imellem får kendskab til hinanden.

Børnehuset Luften har udover de fire stuer et kreativt rum. Her er der indrettet, så børnene kan sidde med et stort repertoire af materialer – nogle er synlige, andre finder de voksne frem, når der skal arbejdes. Stuerne er indrettet forskelligt, men med afsæt i de zoner som beskrevet nedenunder.

Vi har en lang gang, hvor der er garderober, derfor har vi indrettet os på en sådan måde, at der ved vores indgang er en skoreol med plads til hvert barn. På denne måde skaber vi en ramme i gangen uden jord og sand, hvilket giver børnene en mulighed for at lege fx med biler på et biltæppe.

Vores køkken danner rammen for en rolig morgen, når børnene afleveres. Her spiser vi morgenmad og har lavet små zoner med plads til rolig leg og fordybelse, når morgenmaden er indtaget.

Vores indretning er med fokus på læringsmiljøer, der tilgodeser forskellige behov børnene kan få brug for i løbet af en dag. Vi har en stille zone, så der er mulighed for børnene at søge hen til et sted, hvor der er rolig leg, læsning eller hvile. En anden zone tilbyder at indgå i rollelege, det kan være en dukkekrog, et køkken eller plads til konstruktionslege. En tredje zone er indrettet efter aktiviteter, hvor de voksne sætter aktiviteter i gang. Det kan være spil, klippe og klistre eller andet der inspirerer børnene til leg. Vores legeplads er en zone, der giver plads til mere fysisk udfoldelse og er indrettet i et 0-6 års perspektiv. Legepladsen er fælles for hele Søndervang Dagtilbud, som i alt består af tre afdelinger.

 

Vi har 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn, dog kan vi, især i børnehavegrupperne, være flere, da vi skal modtage flere børn i foråret, indtil de ældste børn starter i skole. I vuggestuerne er der på Briserne to pædagoger og to medhjælpere. På Boblerne er der tre pædagoger, en medhjælper og en studerende. I børnehavegrupperne er der på Stormene fire pædagoger, hvor den ene er deltidsansat. På Tornadoerne er der tre pædagoger og en medhjælper.

Dagen er opbygget efter en fast struktur i Børnehuset Luften. Kl. 6.30 er der to, der åbner og skaber en hyggelig og rolig atmosfære omkring morgenmaden. Kl. 8.00 møder der medarbejdere ind fra alle stuer, og man går på egen stue, hvor der tilbydes forskellige lege. Kl. 9.15 er der formiddagsmad og samling. Her vægter vi, at der er genkendelighed, i forhold til de temaer vi arbejder med, når børnene samles.

Efter samling er der aktiviteter i små grupper igen afstemt efter månedens tema. Herefter er der frokost, og her er børnene også i små grupper, så der er mulighed for dialog, om den mad vi får eller andet, der kan optage børnene. Herefter puttes børnene i vuggestuen og børnehavebørnene går ud.

Eftermiddagsmaden spiser vi kl. 14.00, og herefter begynder de første børn at blive hentet. Aktiviteter om eftermiddagen er planlagt på en sådan måde, at medarbejderne kan få mulighed for at give forældrene de små gode historier med fra dagen.

Forældrene har stemt ja til madordning i Børnehuset Luften og hvis det er et ja ved afstemningen fra sommer 2021, får vi mad fra Søndervangskolens produktionskøkken. Maden er varm de fleste dage og vi lægger menuen ud på intra, så forældrene kan følge med i hvilken kost, deres barn får.

Maden henter vi i varmekasser og når børnene sidder ved bordene, kommer der fade rundt. Det er vigtgit at børnene selv får lov at øse det op de kan spise. Det giver en øvelse i selvhjulpenhed, men det giver også børnene mulighed for selv at mærke efter i forhold til, hvor sulten de er. Vi opmuntrer børnene til at prøve at spise nyt og nogle gange skal der introduceres til de samme ting flere gange, før barnet tør smage.

Ved at opdele os i grupper, når vi spiser, kan vi bedre være nærværende og skabe gode dialoger børnene og de voksne imellem. Der skal være god tid til at spise sin mad, derfor prioriterer vi også denne stund.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Børnehuset Luften samarbejder vi med forældrene på flere planer. Vi har vores små garderobesnakke om børnenes oplevelser og vi kommunikerer vis intra med ugens brev fra stuen. Her lægger vi også billeder ind, der dokumenterer vores arbejde med læreplanstemaerne. Udover de daglige små snakke har vi også en opstartssamtale med nye forældre, en 3 måneders samtale – både for vuggestuebørn og for børnehavebørn. Det er vigtigt at få talt om opstarten og om barnet er i trivsel eller om der er noget vi sammen skal gøre for at hverdagen bliver endnu bedre for barnet.

Derudover har vi samtaler om dialoghjulet, der viser hvordan det går med det enkelte barns udvikling – både set fra institutionens side og fra forældrenes side. Det giver ofte nogle gode dialoger om de forskellige perspektiver, der kan være, når barnet er i daginstitution og når det er hjemme. Skulle der være behov for yderligere samtaler, kan man som forældre altid bede om ligesom vi også vil bede om en samtale, hvis vi har brug for at drøfte en bekymring omkring et barn.

Vi har også et forældreråd i Børnehuset Luften, som vi har møder med 4-6 gange om året. Vi har forskellige temaer på dagsordenen både temaer som forældrerådet ønsker at drøfte og temaer vi i Børnehuset Luften ønsker at drøfte. Nogle gange giver drøftelserne anledning til at vi ændrer noget i vores praksis – andre gange bliver vi klogere på hinandens perspektiver. Der kan også være emner bestyrelsen ønsker, at vi drøfter i forældrerådet.

Når vi skal ansætte nye medarbejdere til Børnehuset Luften, bliver en repræsentant fra forældrerådet også inviteret til at deltage i samtalerne. Det er vigtigt for os, at få forældrenes perspektiv på ansættelse af en ny medarbejder.

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.