Vi vægter, at børnene bliver livsduelige og robuste, så de får oplevelsen af at kunne mestre livet på en god måde. Det betyder, at de skal udfordres med udgangspunkt i, hvor de er i deres udvikling, og at de oplever at indgå i et forpligtende fællesskab og samtidig øve sig i at tage hensyn til andre.

Det betyder, at vi voksne som er omkring dem, understøtter og udfordrer dem på alle udviklingsområder. Samt at vi ikke ”fejer” udfordringerne væk for børnene. Derimod skal vi voksne hjælpe dem til at komme igennem situationerne ved blandt andet at sætte ord på det svære, så de på sigt kan takle de svære og udfordrende situationer selv, uden at det altid betyder, at en voksen skal indblandes.

Alle børn har krav på de samme muligheder for udvikling, dermed ikke sagt at alle skal behandles ens.

I Søndervang Dagtilbud vil vi anerkende og respektere børns forskelligheder og potentialer. For at børnene kan udvikle en alsidig personlighed, er det vigtigt, at de oplever at blive ”set, hørt og forstået”.  I hverdagen tilrettelægger vi vores pædagogiske hverdag med udgangspunkt i anerkendelse, respekt for det enkelte barnet og for fællesskabet. Vi arbejder ud fra barnets nærmeste udviklingszone, og sammen med barnet øver vi at ”mestre det næste”.

Enhver udvikling og læring foregår i samspil med andre. Alle børn har krav på de samme muligheder for udvikling, dermed ikke sagt at alle skal behandles ens. Det er for os vigtigt altid at tage udgangspunkt i det enkelte barns alder, modenhed og udvikling og på baggrund af dette tilbyde udfordringer der er tilpas.

Nogle børn er særligt udsatte og sårbare. De kan af forskellige årsager have svært ved at indgå i fællesskabet med andre børn. Her har vi som pædagogisk personale en særlig forpligtigelse og ansvar for, at barnet oplever sig inkluderet. Nogen børn har rod i en anden kultur og kan have behov for en særlig opmærksomhed for at lære det danske sprog.

Pædagogisk læreplan

Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

Dokumentation